// //
Dopravná akadémia Trenčín - dôležité informácie

Nedeľa 27.05.2018

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Iveta Zajtra: Viliam

Nedeľa 27.05.2018

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Iveta Zajtra: Viliam

Nedeľa 27.05.2018

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Iveta Zajtra: Viliam
24.05.2018

 DENNÝ HARMONOGRAM ÚFIČ MS 2018:   04. - 08. 06. 2018 

MS 2018.pdf

26.05.2018

UNICEF MODRÝ GOMBÍK

 Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.
Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz zorganizoval v dňoch 14. - 20. mája 2018 celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Zbierky sa zúčastnili aj žiaci našej školy, triedy 1. - 3. ročníka. Cieľom zbierky bolo zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Táto aktivita pomáha vzbudiť v deťoch a mladých ľuďoch pocit pomoci a solidarity voči ich rovesníkom žijúcich v krajinách vystavených humanitárnym, živelným či iným krízam.
https://www.unicef.sk/aktuality/13906-tyzden-modreho-gombika-startuje-14-maja
17.04.2018

LINDE a spolupráca so školou

 V dňoch 3. – 6. apríla 2018 pedagogickí zamestnanci školy Ing. Radko Fábik,
Ing. Renáta Jánošíková, Mgr. Mária Daneková a Bc. Natália Nedielková absolvovali „Školenie
obsluhy motorových vozíkov“, ktoré spoločnosť Linde Material Handling Slovenská
republika s.r.o. vykonáva na základe platného oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice
VZV-0822/07-06.1. Získali certifikát o absolvovaní školenia a preukaz obsluhy motorových
vozíkov platný v EÚ.
Od školského roku 2018/2019 bude škola v spolupráci so spoločnosťou Linde Material
Handling Slovenská republika s.r.o. zabezpečovať takéto školenie pre záujemcov z radov
žiakov študijných odborov 3759 K komerčný pracovník v doprave a 3767 M dopravná
akadémia. Každý žiak 3. ročníka sa s touto problematikou oboznámi v odborných teoretických
a praktických vyučovacích predmetoch.
Získanie certifikátu o absolvovaní školenia a preukazu obsluhy motorových vozíkov
platného v EÚ môže pomôcť pri získaní zamestnania absolventa školy.
05.04.2018

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať
dňa 19. 04. 2018 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach podľa rozpisu.

Tešíme sa na Vašu účasť !
24.11.2017

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 Milí žiaci, vážení rodičia,

s blížiacim sa dátumom, kedy sa budú žiaci 9- tych ročníkov rozhodovať kam na strednú školu, pripravili sme pre Vás možnosť navštíviť našu školu, kde Vám radi zodpovieme na Vaše otázky, ukážeme priestory školy a oboznámime Vás so študijnými odbormi na našej škole. Deň  otvorených dverí je pre Vás každý pracovný deň od 8.00 do 14.00. Tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že naša škola bude tou správnou voľbou pre Vaše stredoškoské štúdia.
27.03.2018

Matematický klokan

 Dňa 19.marca 2018 sa konala najväčšia medzinárodná žiacka súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov našej školy v kategórii Kadet O12 a Junior O34. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu, ktorý obsahoval 24 úloh.
Výsledky súťaže budú 9.apríla 2018.
27.03.2018

Klaudia opäť úspešne

 Dňa 21.3.2018 Klaudia Vavrová zo 4.A triedy získala 2. miesto v Krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky. Po víťazstve v okresnom kole reprezentovala náš okres básňou Miroslava Válka Opakovanie ohňa.
Srdečne blahoželáme.

09.03.2018

 Ďakovný list.

08.03.2018

Klaudia Vavrová víťazkou

 Dňa 6.3.2018 Klaudia Vavrová zo 4.A triedy získala 1. miesto v Okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky básňou Miroslava Válka Opakovanie ohňa.
Žiačka bude reprezentovať náš okres v krajskom kole. Prajeme veľa šťastia.
01.03.2018

 Drahá smútiaca rodina, drahí kolegovia, žiaci, drahí priatelia,

s hlbokým zármutkom sme dnes prijali správu, že vo veku 67 rokov nás navždy opustil náš drahý pán riaditeľ Ing. Ján Lipták. Jeho smrťou stráca naša vzdelávacia inštitúcia veľkého človeka, učiteľa, vychovávateľa,ale hlavne schopného  manažéra, ktorý obetoval výchove a vzdelávaniu mladých ľudí viac ako 40 rokov svojho života. Jeho húževnatosť, oddanosť a odhodlanosť, s akou viedol našu školu 40 rokov bola pre nás všetkých veľkou inšpiráciou, motiváciou a  výzvou. Vo svojej náročnej manažérskej práci nepoznal čas na oddych a záľuby, ktorých  sa my ostatní nedokážeme vzdať. Práca a hlavne škola, bola pre neho druhým domovom, koníčkom, miestom, kde trávil aj svoj vzácne voľný čas. Našej škole si obetoval  súkromie, často aj na úkor svojej najbližšej rodiny. Tvoja  ľudskosť a zmyseľ pre spravodlivosť nám všetkým pomáhala stať sa lepšími a empatickejšími ľuďmi, ochotnými pomáhať druhým a hľadať v každom človeku  hlavne dobro a lásku.
Drahý Janko, bolo nám cťou byť Tvojími kolegami, priateľmi, žiakmi. Tvoja práca, nezlomná vôľa, viera a pokora bude pre nás všetkých svetielkom nádeje na ceste životom každého z nás.
Česť Tvojej pamiatke !   
20.12.2017

Ponuka študijných odborov na školský rok 2018/2019

 PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÉHO ODBORU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Študijné odbory
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (duálne vzdelávanie)
Učebný odbor
3762 H železničiar

 Štúdium v študijnom odbore (3767 M dopravná akadémia) bez odborného výcviku je ukončené maturitnou skúškou. Štúdium trvá 4 roky.
 Štúdium v študijnom odbore (3760 M prevádzka a ekonomika dopravy) bez odborného výcviku je ukončené maturitnou skúškou. Štúdium trvá 4 roky.
 Štúdium v študijnom odbore (3759 K komerčný pracovník v doprave) s odborným výcvikom je ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Štúdium trvá 4 roky.
 Štúdium v študijnom odbore (3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy) s odborným výcvikom je ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Štúdium trvá 4 roky a je možnosť študovať ho v duálnom vzdelávaní.
 Štúdium v učebnom odbore (3762 H železničiar) s odborným výcvikom je ukončené výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške. Dĺžka štúdia je tri roky a je možnosť študovať ho v duálnom vzdelávaní

Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky na študijné odbory budú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Prijímacia komisia bude akceptovať výsledky, ktoré žiaci dosiahli na ZŠ z povinných predmetov na konci druhého polroka 6.,7.,8. ročníka, na konci prvého polroka 9. ročníka a body z MONITORU pre žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.


MÔŽETE NÁS NAVŠTÍVIŤ V DŇOCH VYUČOVANIA V ČASE OD 8:00H DO 14:00H. TEŠÍME SA NA VÁS

15.02.2018

Divadelné predstavenie

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 14.2.2018 sa triedy III.A, III.B a III.C zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „ The heroes“ (inscenovaná učebná pomôcka). Predstavenie bolo zamerané najmä na:
slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses a využitie slovnej zásoby a fráz, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Pred predstavením sa žiaci na hodinách anglického jazyka pripravili na toto vystúpenie cez materiály, ktoré boli dostupné na webe Divadelného centra z Martina. Táto anglicko-slovenská inscenácia „Hrdinovia“ je mozaikou príbehov o hrdinských činoch a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho predstavujeme úplne inak. Ďakujeme (Vavrušová)

06.02.2018

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda
Dňa 12.1.2018 sa konalo školské kolo GO kategórie Z 2017/2018. Súťaže sa zúčastnili 3 žiaci našej školy: Jozef Galko III.C, Tomáš Greguš II.A a Dominik Krajčovic III.B. Súťažilo sa online na internete, test obsahoval 30 otázok, čas trvania 35 min. Všetci 3 žiaci úspešne absolvovali test v stanovenom termíne. Postupujúcich do krajského kola určujú krajské komisie.
Viac informácií:
https://www.zmaturuj.com/geograficka-olympiada-2018/
http://www.regionalnageografia.sk/
06.02.2018

Školské kolo ekonomickej olympiády

Ekonomická olympiáda – školské kolo
Dňa 18. januára 2018 sa žiaci našej školy zapojili do Ekonomickej olympiády, ktorú organizoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Súťaže sa tento rok zúčastnilo viac ako 4 000 žiakov z takmer 150 škôl z celého Slovenska.

Školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov:
Nikola Uhlárová, Václav Dobiáš (III.A),
Michal Méres, Jaroslav Kvasnica, Samuel Cambel (III.B),
Jana Ondrisová, Katarína Hrnčárová (III.C),
Martina Ševčíková, Tomáš Krcho, Diana Pauková, Dominika Buchelová (IV.A),
Dominika Lasac, Mário Forgáč (IV.B),
Nikola Jašurková, Marek Čička, Samuel Vydrnák, Klaudia Karasová, Simona Fodorová (IV.C)
Žiaci v časovom limite 40 minút odpovedali na 20 otázok. Testovanie prebiehalo online.
Do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16. februára 2018 postúpil Tomáš Krcho (IV.A), ktorý bol najúspešnejším riešiteľom školského kola.

 
17.01.2018

Okresné kole olympiády z anglického jazyka

 Dňa 17.1.2018 sa Tomáš Krcho IV. A zúčastnil na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde úspešne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.
SRDEČNE GRATULUJEME.
22.12.2017

Vianočné video ;)

08.01.2018

Výsledky medzinárodnej online súťaže BEST IN ENGLISH

 Celkové vyhodnotenie súťaže BEST IN ENGLISH
(medzinárodné (svetové) online testovanie v anglickom jazyku)

V súťaži BEST IN ENGLISH 2017, ktorá sa konala 30. novembra 2017, bolo zúčastnených 17612 študentov zo 750tich škôl z 29tich krajín.
Každý zapojený študent mohol získať max. 98 bod.
Umiestnenie našej školy: 665. miesto s počtom bodov 607,5
(celkový počet škôl 750)
Študent trieda              celkové umiestnenie         počet bodov
Adam Križko 3.A                  9909                                  69,5
Adrián Krovina 2.B             10225                                  69
Veronika Strižencová 3.A   10932                                  67
Katarína Fujaková 3.C       11080                                  67
Nicolas Čapák 3.A             11584                                  65,5
Paulína Mikušová 3.C        11738                                 65
Ladislava Baginová 4.C     14143                                 57
Marek Čička 4.C                14799                                 54
Simona Fodorová 4.C        16047                                 47
Timea Kazíková 3.C           16080                                 46,5
Karin Svetkovičová 4.A       16498                                 43
Lucia Bačová 3.C                16831                                40,5
Jozef Galko 3.C                   17392                                33

20.12.2017

Veronika Kružíková a jej poviedka

 Žiačka 3.C triedy Veronika Kružíková sa zúčastnila celoslovenskej súťaže
o najlepšiu poviedku pri príležitosti 100. výročia narodenia Arthura C.
Clarka. Na vyhodnotení, ktoré sa konalo 7.12.2017 v Univerzitnej knižnici
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, bola ocenená diplomom
za poviedku Kráľova krv.

Srdečne gratulujeme!12.12.2017

Mikuláš na našej škole

Aj k nám do školy prišiel tento rok mikuláš a naši žiaci si to takto užili :)
03.12.2017

EXPERT geniality show

 Dňa 30.11.2017 sa 11 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci odpovedali na otázky z dvoch tém, ktoré si vybrali z piatich ponúkaných:
Dejiny, udalosti, umenie
Svetobežník
Mozgolamy
Do you speak English?
Góly, body, sekundy
Výsledky súťaže: 9.1.2018

01.12.2017

BEST IN ENGLISH

 Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku „BEST IN ENGLISH“
Dňa 30.11.2017 sa naša škola zapojila do súťaže „Best in English“ – online testovanie v anglickom jazyku (gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie) na úrovni B1 - C1 v trvaní 60 minút pod vedením p.uč. Ing. M. Vavrušovej. Je to medzinárodná súťaž otvorená všetkým stredným školám na svete (ohraničená vekom 15-19 rokov). Zapojilo sa do nej 13 našich študentov: Adrián Krovina II.B, Adam Križko III.A, Nicolas Čapák III.A, Veronika Strižencová III.A, Lucia Bačová III.C, Katarína Fujaková III.C, Jozef Galko III.C, Timea Kazíková III.C, Paulína Mikušová III.C, Karin Svetkovičová IV.A, Ladislava Baginová IV.C, Marek Čička IV.C, Simona Fodorová IV.C. V rámci školy bolo umiestnenie jednotlivých študentov nasledovné (celkový počet bodov 98):
meno a priezvisko trieda body čas
1 Adam Križko III.A 69,5 44 ´31´´
2 Adrián Krovina II.B 69 57´55´´
3 Veronika Strižencová III.A 67 40´00´´
4 Katarína Fujaková III.C 67 55´38´´
5 Nicolas Čapák III.A 65,5 49´15´´
6 Paulína Mikušová III.C 65 45´53´´
7 Ladislava Baginová IV.C 57 58´40´´
8 Marek Čička IV.C 54 54´21´´
9 Simona Fodorová IV.C 47 58´27´´
10 Timea Kazíková III.C 46,5 49´02´´
11 Karin Svetkovičová IV.A 43 33´30´´
12 Lucia Bačová III.C 40,5 57´ 37´´
13 Jozef Galko III.C 33 59´05´´

15.12.2017 sa dozvieme celkové umiestnenie študentov v rámci všetkých zapojených škôl na svete. Len pre zaujímavosť v roku 2016 sa zúčastnilo súťaže 15107 študentov zo 683 stredných škôl až z 28 krajín.
30.11.2017

Pamätný list sv. Gorazda

 Pamätný list sv. Gorazda
Dňa 24.11.2017 si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prevzali z rúk štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017 žiaci a študenti (výborní reprezentanti Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach.). Tento rok bolo ocenených 53 žiakov a študentov.
Z rúk štátnej tajomníčky si ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku v Zestafoni v Gruzínsku a získanie 3. miesta prevzala Ladislava Baginová zo IV.C.
Blahoželáme!
20.11.2017

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ( ŠKOLSKÉ KOLO)

             Dňa 16.11.2017 sa na našej škole v čase od 9.00 do 12.00 hod. konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov: Adam Križko III.A, Nicolas Čapák III.A, Diana Pauková IV.A, Tomáš Krcho IV.A, Simona Fodorová IV.C, Marek Čička IV.C a Ladislava Baginová IV.C. Odbornú komisiu tvorili vyučujúce ANJ: Ing. Martina Vavrušová, Mgr. Janka Pokopcová a Mgr. Blažena Májska. Po dvoch častiach, písomnej a ústnej, ktoré neboli vôbec ľahke, sa umiestnili študenti nasledovne: 1. miesto Tomáš Krcho IV.A, 2. miesto Ladislava Baginová, 3 miesto Marek Čička, 4. miesto Adam Križko, 5. miesto Simona Fodorová, 6. miesto Diana Pauková a 7. miesto Nicolas Čapák. Umiestnení na prvých troch miestach si odniesli nielen diplomy, ale aj pekné vecné ceny. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme Tomášovi Krchovi, ktorý postupuje do okresného kola, kde bude reprezentovať seba a aj našu školu. Držíme mu prsty. Good luck:-) 

 
25.10.2017

Škola priateľská deťom

 
Projekt ,, Škola priateľská k deťom“ je dlhoročná aktivita Detského fondu UNICEF na Slovensku so zámerom motivovať školy k aktívnemu prístupu k právam detí. Cieľom projektu je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.
V tomto školskom roku sa do tohto projektu zapojí aj naša škola. Projekt bude prebiehať po celý školský rok 2017/2018. Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie minimálne nasledujúcich kritérií:
1. Informovanie detí a rodičov o projekte
2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
4. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
5. Aktívna žiacka školská rada
6. Spolupráca pedagógov, žiakov a ich rodičov na aktivitách organizovaných žiakmi z ich iniciatívy
Cieľom je teda motivovať všetkých zamestnancov školy, žiakov i rodičov k bližšej spolupráci ohľadom ľudských práv, obzvlášť práv dieťaťa.
Bližšie informácie na stránke UNICEF:
https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom
https://www.unicef.sk/kto-sme/o-nas/dohovor-o-pravach-dietata
UNICEF poskytuje na svojich stránkach aj pomoc deťom, ale aj ich rodičom, keď sa ocitnú v neľahkej životnej situácii. Slúži na to Linka detskej istoty 116 111:
http://www.ldi.sk/
https://www.unicef.sk/uzitocne-adresy
23.10.2017

Spoznaj našich susedov a spoločnú históriu - Poľsko

 V rámci boja proti rasovej neznášanlivosti, porozumení medzi národmi a národnosťami sa žiaci našej školy zúčastnili dvojdňovej exkurzie v poľských mestách Krakov a Osvienčim. Cieľom exkurzie bolo spoznať históriu mesta Krakov, pozrieť si letecké múzeum a navštíviť jedno z najsmutnejších a najkrutejších miest druhej svetovej vojny koncentračný tábor Osvienčim.   
23.10.2017

Účasť na zbierke Nezabúdka 2017

 V dňoch 29. septembra 2017 – 3.októbra 2017 sa v uliciach takmer 60 miest na Slovensku konala zbierka zameraná na prevenciu, osvetu a podporu duševného zdravia. Organizátorom zbierky bola Liga za duševné zdravie SR, ktorá v tomto roku spolupracovala aj s trenčianskym Materským centrom Srdiečko. Drobnými belasými kvietkami chceli dobrovoľníci, medzi ktorých patrili aj žiaci našej školy, upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia. Pridať sa mohol každý dobrovoľnou kúpou nezábudky.10.10.2017

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku - Gruzínsko 2017

 Gruzínsko – krajina pre nás málo známa, tajuplná, opradená bohatou históriou, no súčasne krásna a nespútaná. Takto ju mohla spoznať naša žiačka Ladislava Baginová, ktorá sa spolu so svojou učiteľkou anglického jazyka Mgr. Jankou Pokopcovou a vedúcim našej delegácie Mgr. Petrom Juríčkom zúčastnili v gruzínskom meste Zestafoni medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku v rámci projektu Vzdelávanie bez hraníc. Naša žiačka vzorne reprezentovala našu školu a obsadila tretie miesto, za čo jej srdečne gratulujeme.
22.04.2017

Školský internát

UBYTOVANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Žiadosť o prijatie do Školského internátu si môžete stiahnuť z tejto stránky na nižšie uvedenom odkaze, vytlačiť a po vyplnení zaslať poštou na adresu školy, na e-mail [email protected]

O prijatí budete informovaní písomne v priebehu mesiaca júl. Spolu s oznámením obdržíte aj pokyny pre nástup do Školského internátu.

Náklady spojené s ubytovaním/ubytovanie a celodenná strava  - 89 EUR mesačne.

ŽIADOSŤ
29.06.2017

Odborná exkurzia v spoločnosti KLACSKA, s.r.o.

Dňa 7. júna 2017 sme boli s vybranou skupinou žiakov I., II. a III. ročníka na odbornej exkurzii v spoločnosti KLACSKA, s. r. o., ktorej hlavná a jediná činnosť je preprava pohonných hmôt.

24.05.2017

Krajiny tretieho sveta a CR (Keňa).

Dňa 19. 05. 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru pracovník marketingu/cestovný ruch zúčastnili prednášky spojenej s prezentáciou na tému - Krajiny tretieho sveta a CR (Keňa).
18.05.2017

Deň otvorených dverí ZSSK

Dňa 17. mája 2017 sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí ZSSK v rušňovom depe v Bratislave.  ...
04.05.2017

Si s niečím v škole alebo v školskom internáte nespokojný? Máš návrh, pripomienku - napíš a vhoď do schránky pri druhej vrátnici.
28.04.2017

Odborná exkurzia v bratislavskom prístave

Dňa 25. 04. 2017 sme so žiakmi I. B a II.B, študijný odbor komerčný pracovník v doprave, boli na odbornej exkurzii v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. (SPaP) v Bratislave.

28.04.2017

4. Medzinárodná súťaž rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“

Úspešná reprezentácia žiakov našej školy na 4. Medzinárodnej súťaži rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“

V dňoch od 9.4.2017 do 13.4.2017 Ing. Renáta Jánošíková, Mgr. Lenka Rebrová a žiaci IV.A triedy Michaela Konštiaková a Erik Prchlík navštívili družobnú školu Vilniaus geležinkelio transporti ir verslo paslaugu mokykla v Litve, ktorá organizovala 4. Medzinárodnú súťaž rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“.

12.12.2016

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Vyber si aj Ty povolanie a zamestnávateľa, ktorý Ťa pripraví pre život!

DUÁLNE
 VZDELÁVANIE - krok k lepšej práci

Ako každý deviatak, aj Ty stojíš pred rozhodnutím, na akú strednú školu poslať svoju prihlášku. Vlastne už teraz rozhoduješ o tom, čo budeš chcieť v živote robiť, rozhoduješ o tom, v akom povolaní sa chceš stať profesionálom a ktoré Ti poskytne prostriedky na živobytie.

MAŤ PRÁCU, KTORÁ ZODPOVEDÁ VLASTNÝM SCHOPNOSTIAM, ZRUČNOSTIAM A TALENTU - TO JE SKUTOČNÉ ŠŤASTIE.

ŠTUDUJ S PODPOROU ZAMESTNÁVATEĽA formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA.  

Možnosť štúdia v odboroch: - v študijnom odbore 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy,
-
v učebnom odbore 3762 H železničiar.

Zmluva uzatvorená so zamestnávateľom ŽSR


ŽSR
18.01.2017

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18.1.2017 sa žiak III.A triedy Tomáš Krcho zúčastnil okresného kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Olympiáda sa konala na SOŠ stavebnej Emilla Beluša v Trenčíne. Počet zúčastnených žiakov v kategórii 2D bolo 8. Tomáš sa umiestnil na 4 mieste.
28.11.2016

STREDOŠKOLÁK

V dňoch 24. a 25. 11. 2016 sme propagovali našu školu, odbory na 18. ročníku výstavy stredných škôl.

Cieľom tohto tradičného podujatia bolo vytvoriť vhodnú príležitosť pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamou prezentáciou sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na stredných školách. Počas výstavy prebiehal sprievodný program zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre.
22.11.2016

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

V dňoch 9. – 15. novembra 2016 sa na Dopravnej akadémii v Trenčíne konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku INTERNATIONAL ENGLISH CONTEST OF SECONDARY SCHOOLS v rámci projektu „Vzdelávanie bez hraníc.“


16.11.2016

WORKSHOP „Smelo na cesty“

Dňa 18. 10. 2016 sa zúčastnili naše žiačky Michaela Konštiaková, Karin Svetkovičová a Ladislava Baginová súťaže „Smelo na cesty“. Súťaž zorganizovala Dopravná akadémia Žilina vo Vzdelávacom stredisku Kia Motors Sklovakia v Gbeľanoch.


20.10.2016

InnoTrans 2016

V dňoch 20.-23.9.2016 sme sa mali možnosť zúčastniť medzinárodného veľtrhu inovácií v doprave InnoTrans 2016 v Berlíne.

Veľtrh žiakov veľmi zaujal nielen svojím obsahom, ale aj rozsahom. Pozornosť venovali vonkajšej expozícii koľajových vozidiel a  elektrobusov, zaujímali sa o služby v doprave, o železničné staviteľstvo, modelárstvo, elektroniku. K novým poznatkom patrí aj premyslený systém mestskej dopravy v Berlíne.

24.06.2016

MÚZEUM DOPRAVY

Dňa 23. júna 2016 navštívili žiaci III.B triedy, skupina 3K1 Slovenské technické múzeu – Múzeum dopravy v Bratislave.

Žiaci videli historické dopravné prostriedky.
06.06.2016

GEOGRAFIA – slepé mapy v edukačnom programe Editor máp

Dňa 19.05.2016 sa na našej škole konala, pod záštitou Komisie odborných predmetov, súťaž: GEOGRAFIA – slepé mapy v edukačnom programe Editor máp. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!
Pozrite si výsledky...
06.06.2016

Účtovníctvo na počítači

Dňa 5. mája 2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž „Účtovníctvo na počítači“. 18 žiakov preukazovalo svoje znalosti na softvéri OMEGA alebo ALFA plus od spoločnosti KROS. Úspešní riešitelia získali od spoločnosti Kros certifikáty.
Pozrite si výsledky...
06.06.2016

MLADÝ TVORCA 2016

V dňoch 26.4.2016 - 28.4.2016 sme sa zúčastnili v Nitre 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.  Súčasťou výstavy bola aj súťaž o Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Maják pre dopravu - Ekologická inovácia vo verejnej doprave.

06.06.2016

Študenti našej školy sa stali víťazmi medzinárodného turnaja vo futbale stredných škôl v Paksi v Maďarsku.
06.06.2016

Majstri Slovenskej republiky vo futbale stredných škôl 2016

Študenti našej školy sa stali Majstrami Slovenskej republiky vo futbale stredných škôl za rok 2016.
Na našich študentov sme hrdí, gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
04.06.2016

Majstri Slovenskej republiky vo floorbale stredných škôl za rok 2016

Študenti našej školy vyhrali titul Majstri Slovenskej Republiky vo floorbale stredných škôl 2016.
Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a gratulujeme k úspechu.