Navigácia

Obsah

Vítame Vás na novej www stránke obce Vlčkovce.

Stránku budeme naďalej dopĺňaÅ¥ o aktuálne informácie.

Prípadné názory a podnety ohľadom naÅ¡ej stránky môžete zasielaÅ¥ na e-mailovú adresu [email protected]

gulas

mdd

program

ZMENA V SYSTÉME ZBERU ODPADOV V OBCI

Oznamujeme občanom, že nastala zmena v systéme zberu papiera. Papier sa zberá naslednovným spôsobom: V obci sú pri každom stanovisku so sklom pristavené 1100 l označené modré kontajnery na zber papiera, do ktorých je potrebné papier ukladaÅ¥. Dôrazne žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov odkladali LEN papiere a kartóny, avÅ¡ak kartóny je potrebné ukladaÅ¥ do kontajnerov v ROZREZANOM STAVE, tak, aby bola zachovaná kapacita kontajnera.

odpad

Upozorňujeme občanov, aby jednotlivé odpady separovali a 
vhadzovali do kontajnerov na to určených!

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návÅ¡tevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach naÅ¡ej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovaÅ¥ Vás o Å¾ivote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiÅ¥ ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na naÅ¡ej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a Älenov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na Ãºzemí naÅ¡ej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepÅ¡ej propagácii naÅ¡ej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepÅ¡eniu života v naÅ¡ej obci.

VÅ¡etci návÅ¡tevníci naÅ¡ej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v naÅ¡ej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke naÅ¡ej obce len tie najkrajÅ¡ie zážitky a následne najlepÅ¡ie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce

VIDIECKY DOM

OTVÁRACIE HODINY:    

Vidiecky dom

V prípade záujmu o prehliadku Vidieckeho domu mimo určené termíny počas víkendov, je možnosÅ¥ rezervovaÅ¥ termín prehliadky telefonicky na ÄÃ­sle: 033/5584 037 - sekretariát obecného úradu.
Odporúčaný čas prehliadky je v utorok a vo Å¡tvrtok, od 10:00 - 12:00, resp. 13:00 - 15:00, vzhľadom na personálne možnosti zamestnancov OcÚ.
Prehliadky sa uskutočnia v prípade minimálneho počtu 5 osôb!

Fotogalériu z Vidieckeho domu si môžete pozrieÅ¥ v nasledujúcom odkaze:
obec-2/vidiecky-dom-vlckovce/